Giáo trình Kinh tế chính trị Mac Lênin – Chương 1

Tài Chính08. Giáo trình Kinh tế chính trị Mac – Lenin
Tác giả: PGS. TS. NGUYỄN VĂN HẢO (Chủ biên)
Định dạng: Audio/Ebook
Nhà xuất bản: CHÍNH TRỊ QUỐC GIA – 2007
Người đọc: Thảo Nguyên
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
——————————–
Sơ lược sách:
Chương 1: Đối tượng, phương pháp, chức năng của kinh tế chính trị Mác — Lênin
Chương 2: Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế
Chương 3: Sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa
Chương 4: Sản xuất giá trị thặng dư — Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản
Chương 5: Vận động của tư bản cá biệt và tái sản xuất tư bản xã hội
Chương 6: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
Chương 7: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
Chương 8: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 9: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 10: Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 11: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Chương 12: Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 13: Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://makemoneysecrete.com/

Xem thêm bài viết khác: https://makemoneysecrete.com/tai-chinh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *